kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 26
týden: 96
celkem: 141082

produkty v akci
Směs Mattia (1000g)
sleva 280 kč
původní cena: 2 723,06 Kč
2 450,37 Kč
Směs Cristina  (1000g)
sleva 340 kč
původní cena: 3 300,00 Kč
2 970,00 Kč
Giulia (1000g)
sleva 303 kč
původní cena: 2 952,90 Kč
2 657,81 Kč
Nejprodávanější káva
Směs Mattia (1000g)
725,00 Kč
Novinka

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Provozovatel:

 

Michal Sovják

sídlem Pražská 3209/63K, 669 02 Znojmo

IČ 04627628

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Znojmo od 1.1.2016

 

I.  

Úvod

1.1.  Tento dokument byl vyhotoven za účelem splnění povinnosti dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) informovat své zákazníky i potenciální zákazníky jakožto subjekty údajů o zpracovávání v rámci smluvního a obchodního vztahu s provozovatelem.

1.2.  Tento dokument se vztahuje na všechny zákazníky i potencionální zákazníky (dále jen

„zákazníky“) provozovatele, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem v pozici správce osobních údajů. Všem zákazníkům je tento dokument poskytnut při uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu k provozovateli. Provozovatel je povinen zajistit, aby se všichni zákazníci s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu

dodatečné informace potřebné k plnému porozumění. 

 

II.

 Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnost

2.1.  Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je získal při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

 

2.1.1.      jméno, příjmení, titul

2.1.2.      IČ, DIČ

2.1.3.      místo podnikání / adresa bydliště

2.1.4.      číslo bankovního účtu

2.1.5.      telefonní číslo

2.1.6.      e-mailová adresa

 

2.2.  Zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle čl. II. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je zákazník. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů zákazníka nezbytné pro účely splnění právní povinnost, která se provozovatele, jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto

osobních údajů zákazníka je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže provozovatel plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž se zákazníkem sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.

 

2.3.  Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od zákazníka. Osobní údaje dle čl. II jsou provozovatelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinnost, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou provozovatelem zpracovávány v rámci plnění povinnost archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví.

 

2.4.  Osobní údaje zákazníka dle čl. II Je provozovatel oprávněn zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v odst. 2.2.

 

2.5.  Osobní údaje dle čl. II je provozovatel povinen předat orgánům státní správy v rámci plnění povinnost dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinnost dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem. Osobní údaje kupujícího nepředává provozovatel do žádných třetích zemí mimo EU.

 

III.

Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

 

3.1.  Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

3.2.  Stránky provozovatele nevyužívají soubory cookies.

 

IV.

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem

 

4.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnost v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům, poskytování server hostingových a dalších externích IT služeb). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob. 

 

4.2.  Provozovatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.

 

V.

Informace o právech zákazníka v rámci zpracování osobních údajů

5.1.  Zákazník právo požadovat, po provozovateli poskytnutí přístupu k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s provozovatelem jeho osobní údaje.

 

5.2.  V případě, že se zákazník domnívá, že provozovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s

uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn po provozovateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li provozovatel nepřesné osobní údaje zákazníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

 

5.3. Zákazník je oprávněn požadovat po provozovateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

 

5.4. Zákazník je oprávněn požadovat po provozovateli omezení zpracování osobních údajů v případě,

kdy zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby provozovatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo provozovatel osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

5.5.  V případě, že provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace je provozovatel na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, pokud neprokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.

 

5.6.  V případě podezření, že provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními

předpisy nebo se smlouvou, může zákazník tuto skutečnost nahlásit na e-mail: info@rodinnakava.cz. Nevyhoví-li provozovatel některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).